Dataskyddspolicy

Vi är mycket glada över att du visar intresse för vårt företag. Dataskydd är av yttersta vikt för Dream Green OÜ:s (Ltd.) administration. Användningen av Dream Green OÜ:s (Ltd.) webbsidor är möjlig utan någon information om personuppgifter; dock, om en registrerad person önskar använda specifika företagstjänster via vår webbplats, kan behandling av personuppgifter bli nödvändig. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon lagstadgad grund för sådan behandling, brukar vi få den registrerades samtycke.

 

Behandlingen av personuppgifter, såsom den registrerades namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, måste alltid följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och de landspecifika dataskyddslagar som gäller för Dream Green OÜ (Ltd.). Genom denna integritetspolicy vill vårt företag informera den stora allmänheten om naturen, omfånget och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och bearbetar. Dessutom, genom denna integritetspolicy, informeras de registrerade om de rättigheter de har tillgång till.

 

Som ansvarig för registret har Dream Green OÜ (Ltd.) genomfört flera tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa den fullständiga skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Dock kan det i princip finnas säkerhetsbrister i internetbaserad dataöverföring, så absolut skydd kan inte garanteras. Av denna anledning kan varje registrerad person fritt överföra sina personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.

Definitioner

Dream Green OÜ:s (Ltd.) integritetspolicy bygger på de termer som används av den europeiska lagstiftaren för att anta den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsförklaring bör vara läsbar och begriplig för den stora allmänheten, våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi först förklara den terminologi som används.

 

I denna dataskyddsförklaring använder vi bland annat följande termer:

 1. a) Personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person (”den registrerade”). En identifierbar fysisk person är någon som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifikator såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online-identifikator eller till en eller flera faktorer specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 1. b) Den registrerade

Den registrerade är en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter bearbetas av den behandlingsansvarige.

 1. c) Bearbetning

Bearbetning är varje åtgärd eller serie av åtgärder som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, återvinning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanföring, begränsning, radering eller förstöring.

 1. d) Behandlingsbegränsning

Behandlingsbegränsning innebär att märka lagrade personuppgifter med avsikten att begränsa deras behandling i framtiden.

 1. e) Profilering

Profilering avser varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att använda personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter relaterade till en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter rörande den fysiska personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller förflyttningar.

 1. f) Pseudonymisering

Pseudonymisering innebär behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan kopplas till en specifik registrerad person utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är skyddad med tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 1. g) Personuppgiftsansvarig eller behandlingsansvarig

Personuppgiftsansvarig eller den behandlingsansvarige är den fysiska eller juridiska personen, myndigheten, institutionen eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer syftena med och medlen för behandlingen av personuppgifter; om syftena med och medlen för sådan behandling är fastställda genom unionsrätten eller medlemsstaternas nationella lagstiftning, kan den personuppgiftsansvarige eller de specifika kriterierna för dess utnämning fastställas genom unionsrätten eller medlemsstaternas nationella lagstiftning.

 1. h) Behandlare

Behandlare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter på personuppgiftsansvariges vägnar.

 1. i) Mottagare

Mottagare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Myndigheter som kan motta personuppgifter inom ramen för en specifik undersökning enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella lagstiftning anses dock inte vara mottagare; behandlingen av dessa uppgifter av dessa myndigheter måste överensstämma med de tillämpliga dataskyddsreglerna i enlighet med behandlingens syften.

 1. j) Tredje part

Tredje part är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som inte är den registrerade, personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbehandlare och personer som under personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbehandlarens direkta myndighet har rätt att behandla personuppgifter.

 1. k) Samtycke

Den registrerades samtycke är varje frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring från den registrerades sida, genom vilken han eller hon, genom en uttalande eller en tydlig bekräftande handling, ger sitt samtycke till behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

 

Personuppgiftsansvariges namn och adress

Personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som gäller i Europeiska unionens medlemsstater och andra dataskyddsbestämmelser är:

Dream Green OÜ (Ltd.)

Väike-Sepa tee 4-4

74001, Tallinn

Estland

E-post: info@dreamgreen.eu

Dataskyddskoordinatorns namn och adress

Personuppgiftsansvariges dataskyddskoordinator är:

Rustam Kerimhanov

Dream Green OÜ (Ltd.)

Väike-Sepa tee 4-4

74001, Tallinn

Estland

E-post: info@dreamgreen.eu

Den registrerade kan när som helst kontakta dataskyddskoordinatorn direkt för alla frågor och förslag som rör dataskydd.

Cookies

Dream Green OÜ:s webbplatser använder cookies. Cookies är textfiler som sparas i ett datorsystem via en internetbrowser.

 

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller en så kallad cookie-ID. En cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en sträng genom vilken internetwebbplatser och servrar kan tilldela den specifika internetbrowsern där cookien har sparats. Detta gör det möjligt för de besökta internetwebbplatserna och servrarna att skilja den enskilda browsern från andra browsers som innehåller andra cookies. En specifik internetbrowser kan identifieras och erkännas genom den unika cookie-ID:n.

 

Genom användning av cookies kan Dream Green OÜ (Ltd.) erbjuda användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

 

Med hjälp av en cookie kan information och erbjudanden på vår webbplats optimeras med användaren i åtanke. Cookies gör det möjligt för oss, som nämnts tidigare, att känna igen vår webbplats användare. Syftet med denna igenkänning är att underlätta användarnas användning av vår webbplats. Webbplatsanvändaren som använder cookies behöver till exempel inte ange inloggningsuppgifter varje gång webbplatsen används, eftersom detta tas om hand av webbplatsen, och cookien sparas på användarens datorsystem. Ett annat exempel är cookien för en kundvagn i en webbutik. Webbutiken kommer ihåg de artiklar som en kund har lagt till i den virtuella kundvagnen via en cookie.

 

Den registrerade kan när som helst förhindra inställningen av cookies genom vår webbplats genom att använda en motsvarande inställning i den använda internetbrowsern och därmed permanent neka inställningen av cookies. Dessutom kan redan inställda cookies raderas när som helst via en internetbrowser eller andra programvaruprogram. Detta är möjligt i alla populära internetbrowsers. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den använda internetbrowsern, kanske inte alla funktioner på vår webbplats är fullt ut användbara.

Allmän informationssamling

Dream Green OÜ:s (Ltd.) webbplats samlar in en serie allmänna uppgifter när en registrerad person eller ett automatiskt system besöker webbplatsen. Dessa allmänna uppgifter lagras i serverns loggfiler. Insamlade data kan inkludera (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) det operativsystem som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallade hänvisare), (4) de underwebbplatser som nås via vår webbplats, (5) datumet och tiden för åtkomst till webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP-adress), (7) åtkomstsystemets internetleverantör, och (8) andra liknande information och data som kan användas i händelse av attacker mot vårt informationstekniska system.

 

Vid användning av dessa allmänna uppgifter drar Dream Green OÜ (Ltd.) inte några slutsatser om den registrerade. Snarare är denna information nödvändig för att (1) korrekt leverera innehållet på vår webbplats, (2) optimera innehållet på vår webbplats samt dess annonsering, (3) säkerställa den långsiktiga livskraften för våra informationsteknologisystem och webbplatsteknologi, och (4) tillhandahålla brottsbekämpande myndigheter med den information som behövs för att inleda rättsliga åtgärder i händelse av en cyberattack. Därför analyserar Dream Green OÜ (Ltd.) de anonymt insamlade uppgifterna statistiskt med målet att öka företagets dataskydd och säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar.

Registrering på vår webbplats

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på kontrollantens webbplats genom att ange personuppgifter. Den använda inmatningsmasken för registreringen definierar vilka personuppgifter som överförs till kontrollanten. De personuppgifter som anges av den registrerade samlas in och lagras uteslutande för intern användning av kontrollanten och för hans egna syften. Kontrollanten kan begära att uppgifterna överförs till en eller flera behandlare (t.ex. ett paketserviceföretag) som också använder personuppgifterna uteslutande för ett internt syfte som tillhör kontrollanten.

 

Genom att registrera sig på kontrollantens webbplats lagras också den IP-adress som tilldelats av den registrerades internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen. Denna information lagras för att endast på så sätt kunna förhindra missbruk av våra tjänster och, om nödvändigt, göra det möjligt att utreda begångna lagöverträdelser. Således är lagringen av dessa uppgifter nödvändig för att skydda kontrollanten. Denna information överförs inte till tredje part, såvida det inte finns en lagstadgad skyldighet att göra så, eller om överföringen tjänar syftet med åtal.

 

Syftet med registreringen är att frivilligt tillhandahålla personuppgifter av den registrerade så att kontrollanten kan erbjuda den registrerade innehåll eller tjänster som endast kan erbjudas registrerade användare på grund av erbjudandets natur. Registrerade personer har när som helst möjlighet att ändra eller radera de personuppgifter som angivits vid registreringen från kontrollantens databas.

 

Kontrollanten är skyldig att på begäran när som helst tillhandahålla information till varje registrerad person om vilka personuppgifter om den registrerade som lagras. Dessutom är kontrollanten skyldig att rätta eller radera personuppgifter på begäran eller på anmälan från den registrerade, såvida det inte finns några lagstadgade lagringskrav. Som kontakt i dessa ärenden står alla anställda hos kontrollanten till tjänst.

Prenumeration på nyhetsbrev

På Dream Green OÜ:s (Ltd.) webbplats ges användarna möjligheten att prenumerera på företagets nyhetsbrev. Den inmatningsmask som används för detta ändamål specificerar vilka personuppgifter som skickas, samt när nyhetsbrevet prenumereras från kontrollanten.

 

Dream Green OÜ (Ltd.) informerar sina kunder och affärspartners regelbundet genom ett nyhetsbrev om företagets erbjudanden. Den registrerade kan motta företagets nyhetsbrev endast om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade anmäler sig för att ta emot nyhetsbrevet. En bekräftelse-e-post skickas till den e-postadress som den registrerade har angett vid första anmälan till nyhetsbrevet i syfte att genomföra en laglig dubbeloptin-procedur. Denna bekräftelse-e-post används för att bevisa om ägaren av e-postadressen som den registrerade är berättigad att ta emot nyhetsbrevet.

 

Vid registreringen för nyhetsbrevet sparar vi även den IP-adress som tilldelats av internetleverantören (ISP) till den registrerades datorsystem vid tidpunkten för registreringen samt datum och tid för registreringen. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att kunna förstå eventuellt missbruk av den registrerades e-postadress vid en senare tidpunkt och tjänar därmed som rättsligt skydd för kontrollanten.

 

De personuppgifter som samlas in vid registreringen för nyhetsbrevet används uteslutande för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan prenumeranter på nyhetsbrevet informeras via e-post, så länge detta är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller en registrering i detta avseende, som i händelse av ändringar i nyhetsbrevserbjudandet eller vid förändring av tekniska förhållanden. Personuppgifter samlade in för nyhetsbrevstjänsten överförs inte till tredje part. Den registrerade kan när som helst avsluta sin prenumeration på nyhetsbrevet. Samtycke till lagring av personuppgifter som den registrerade har gett för att skicka nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. För att återkalla samtycket finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev.

Nyhetsbrevsspårning

Dream Green OÜ:s nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrbild som infogas i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfilinspelning och analys. Detta möjliggör en statistisk analys av framgången eller misslyckandet med online marknadsföringskampanjer. Genom den inbäddade spårningspixeln kan Dream Green OÜ (Ltd.) se om en registrerad har öppnat e-postmeddelandet och när, samt vilka länkar i e-postmeddelandet den registrerade har klickat på.

 

Kontrollanten lagrar och analyserar de personuppgifter som samlas in från spårningspixlarna i nyhetsbreven för att optimera leveransen av nyhetsbrevet och för att anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till den registrerades intressen. Dessa personuppgifter överförs inte till tredje part. Den registrerade har när som helst rätt att återkalla det separata samtycke som getts genom dubbeloptin-förfarandet. Efter återkallandet raderar kontrollanten dessa personuppgifter. Dream Green OÜ (Ltd.) betraktar ett återkallande av samtycket som en avregistrering från nyhetsbrevet.

 

Kontaktmöjligheter via webbplatsen

Dream Green OÜ:s (Ltd.) webbplats innehåller information som möjliggör snabb elektronisk kontakt med vårt företag samt direkt kommunikation med oss, vilket också inkluderar en allmän adress till så kallad e-post (e-postadress). Om den registrerade kontaktar kontrollanten via e-post eller ett kontaktformulär, lagras de personuppgifter som den registrerade skickar automatiskt. Sådana personuppgifter som frivilligt överförs av den registrerade till kontrollanten lagras för behandlingsändamål eller för att ta kontakt. Dessa personuppgifter överförs inte till tredje part.

 

Regelbunden radering och blockering av personuppgifter

Kontrollanten ska bearbeta och lagra den registrerades personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppnå lagringsändamålet, eller så länge det tillåts av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som gäller för kontrollanten.

 

Om lagringsändamålet inte längre är tillämpligt, eller om en lagringsperiod som fastställts av den europeiska lagstiftaren eller en annan kompetent lagstiftare löper ut, blockeras eller raderas personuppgifterna rutinmässigt i enlighet med lagkraven.

Den registrerades rättigheter

 1. a) Bekräftelserätt

Varje registrerad person har rätt, beviljad av den europeiska lagstiftaren, att få bekräftelse från registeransvarig om huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas. Om den registrerade önskar utöva denna bekräftelserätt, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.

 1. b) Rätt till information

Varje registrerad person har rätt, beviljad av den europeiska lagstiftaren, att när som helst kostnadsfritt få information om sina lagrade personuppgifter samt en kopia av denna information från den registeransvarige. Dessutom har den registrerade rätt att få tillgång till följande information:

 

de syften med vilka behandlingen sker;

de berörda personuppgifternas kategorier;

mottagarna eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;

när det är möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna kommer att lagras, eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma denna period;

förekomsten av rätten att begära att den registeransvarige rättar till eller raderar personuppgifter eller begränsar behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling;

rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;

om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om deras källa;

förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, enligt artikel 22.1 och 22.4 i GDPR, och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den inblandade logiken samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.

Den registrerade har dessutom rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredje land eller en internationell organisation. I detta fall har den registrerade rätt att bli informerad om de lämpliga skyddsåtgärderna i samband med överföringen.

 

Om den registrerade önskar utöva denna rätt till information, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.

 1. c) Rätt till rättelse

Varje registrerad person har rätt, beviljad av den europeiska lagstiftaren, att få felaktiga personuppgifter rörande honom eller henne rättade av registeransvarig utan onödigt dröjsmål. Med beaktande av behandlingens syften har den registrerade rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, även genom att tillhandahålla en kompletterande förklaring.

Om den registrerade önskar utöva denna rätt till rättelse, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 

 1. d) Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Varje registrerad person har rätt, beviljad av den europeiska lagstiftaren, att få den registeransvarige att radera personuppgifter som rör honom eller henne utan onödigt dröjsmål, och den registeransvarige är skyldig att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om något av följande skäl gäller, så länge behandlingen inte är nödvändig:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

Den registrerade återkallar sitt samtycke som behandlingen grundar sig på enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i GDPR, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.

Den registrerade motsätter sig behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR, och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller den registrerade motsätter sig behandlingen enligt artikel 21.2 i GDPR.

Personuppgifterna har behandlats olagligt.

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som den registeransvarige är underkastad.

Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.

Om något av ovanstående skäl tillämpas och den registrerade önskar begära radering av personuppgifter som lagrats av Dream Green OÜ (Ltd.), kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige. En anställd hos Dream Green OÜ (Ltd.) ska omedelbart se till att raderingsbegäran uppfylls omedelbart.

 

Om den registeransvarige har offentliggjort personuppgifterna och är skyldig att radera personuppgifterna enligt artikel 17.1 i GDPR, ska den registeransvarige, med beaktande av tillgänglig teknik och implementeringens kostnader, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra registeransvariga som behandlar de publicerade personuppgifterna om att den registrerade har begärt att dessa andra registeransvariga ska radera alla länkar till dessa personuppgifter, eller kopior eller replikationer av dessa, i den mån behandlingen inte är nödvändig. Anställda hos Dream Green OÜ (Ltd.) kommer att vidta de nödvändiga åtgärderna i enskilda fall.

 1. e) Rätt till begränsning av behandling

Varje registrerad person har rätt, beviljad av den europeiska lagstiftaren, att få behandlingen begränsad av den registeransvarige under följande omständigheter:

Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, för en period som möjliggör för den registeransvarige att kontrollera personuppgifternas korrekthet.

Behandlingen är olaglig, och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifter och begär istället att användningen av dem begränsas.

Den registeransvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingsändamålen, men den registrerade behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Den registrerade har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR, i väntan på att det ska fastställas om den registeransvariges legitima skäl väger tyngre än den registrerades.

Om något av ovanstående villkor är uppfyllt och den registrerade önskar begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som lagrats av Dream Green OÜ (Ltd.), kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige. En anställd hos Dream Green OÜ (Ltd.) kommer att ordna begränsningen av behandlingen.

 

 1. f) Rätt till dataportabilitet

Varje registrerad person har rätt, beviljad av den europeiska lagstiftaren, att erhålla de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit till den registeransvarige, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Han eller hon har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från den registeransvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR, och behandlingen utförs automatiskt, förutsatt att behandlingen inte är nödvändig för utförandet av en uppgift som ligger i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som den registeransvarige har fått.

 

Dessutom, när han eller hon utövar sin rätt till dataportabilitet enligt artikel 20.1 i GDPR, har den registrerade rätt att få personuppgifter överförda direkt från en registeransvarig till en annan, där det är tekniskt genomförbart och när detta inte negativt påverkar andra individers rättigheter och friheter.

 

För att utöva sin rätt till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta en anställd hos Dream Green OÜ (Ltd.).

 1. g) Rätt att invända

Varje registrerad person har rätt, beviljad av den europeiska lagstiftaren, att när som helst av personliga skäl invända mot behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne, som baseras på punkt e eller f i artikel 6.1 i GDPR. Detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser.

Dream Green OÜ (Ltd.) får inte längre behandla personuppgifterna efter en invändning, om inte vi kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller för etablering, utövning eller försvar av rättsliga anspråk.

 

Om Dream Green OÜ (Ltd.) behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring, har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om den registrerade invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer Dream Green OÜ (Ltd.) inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

 

Dessutom har den registrerade rätt, av skäl som hänför sig till hans eller hennes speciella situation, att invända mot behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne som Dream Green OÜ (Ltd.) utför för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, eller för statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, såvida behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift för allmänhetens intresse.

 

Den registrerade kan utöva sin rätt att invända genom att kontakta någon anställd hos Dream Green OÜ (Ltd.). Dessutom har den registrerade, i samband med användningen av informationssamhällets tjänster och oavsett direktiv 2002/58/EG, rätt att invända genom automatiska medel som använder tekniska specifikationer.

 

 1. h) Rätt till invändning mot automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

Varje registrerad person har rätt, beviljad av EU:s lagstiftare, att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt påverkar honom eller henne i hög grad, så länge beslutet (1) inte är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den registeransvarige, eller (2) inte är tillåtet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella lagstiftning som den registeransvarige lyder under, och som också föreskriver lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter, friheter och legitima intressen, eller (3) inte baseras på den registrerades uttryckliga samtycke.

 

Om beslutet (1) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den registeransvarige, eller (2) baseras på den registrerades uttryckliga samtycke, ska Dream Green OÜ (Ltd.) vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter samt legitima intressen, åtminstone rätten att få ingripande av en person från den registeransvariges sida, att uttrycka sin åsikt och att bestrida beslutet.

 

Om den registrerade önskar utöva rättigheter med avseende på automatiserat beslutsfattande, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos Dream Green OÜ (Ltd.).

 1. i) Rätt att återkalla dataskyddssamtycke

Varje registrerad person har rätt, beviljad av den europeiska lagstiftaren, att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Om den registrerade önskar utöva sin rätt att återkalla sitt samtycke, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos Dream Green OÜ (Ltd.).

 

Dataskydd för applikationer och vid rekryteringsförfaranden

Den registeransvarige samlar in och behandlar de personuppgifter som kandidater tillhandahåller för behandling av ansökningsförfarandet. Behandlingen kan också ske elektroniskt. Detta är särskilt fallet om en sökande lämnar motsvarande ansökningsdokument till den registeransvarige via e-post eller genom ett formulär på webbplatsen. Om den registeransvarige ingår ett anställningsavtal med en sökande, kommer de tillhandahållna uppgifterna att lagras för syftet med anställningsförhållandet i enlighet med lagkrav. Om inget anställningsavtal ingås med sökanden av den registeransvarige, kommer ansökningsdokumenten automatiskt att raderas två månader efter tillkännagivandet av avslagsbeslutet, förutsatt att ingen annan legitim intresse av den registeransvarige motverkar raderingen.

 

Dataskyddsbestämmelser om användning och användning av Facebook

På denna webbplats har den registeransvarige integrerat komponenter från företaget Facebook. Facebook är ett socialt nätverk.

 

Ett socialt nätverk är en plats för sociala möten på Internet, en onlinegemenskap, som vanligtvis gör det möjligt för användarna att kommunicera med varandra och interagera i ett virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller möjliggöra för internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Facebook tillåter sociala nätverksanvändare att inkludera skapandet av privata profiler, ladda upp foton och nätverka via vänförfrågningar.

 

Företaget som driver Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. För personer som bor utanför USA eller Kanada, är den registeransvarige Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

 

Vid varje besök på en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och där en Facebook-komponent (Facebook-plugins) har integrerats, kommer webbläsaren på den registrerades IT-system automatiskt att begära en display av motsvarande Facebook-komponent från Facebook genom Facebook-komponenten. Under denna tekniska process får Facebook kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besökts av den registrerade.

 

Om den registrerade är inloggad på Facebook samtidigt, känner Facebook igen med varje besök av den registrerade på vår webbplats av den registrerade under hela vistelsetiden på vår webbplats, vilken specifik undersida på vår webbplats den registrerade besöker. Denna information samlas in genom Facebook-komponenten och associeras av Facebook med den registrerades respektive Facebook-konto. Om den registrerade klickar på en av Facebook-knapparna som är integrerade på vår webbplats, till exempel ”Gilla”-knappen, eller om den registrerade lämnar en kommentar, tilldelar Facebook denna information till den registrerades personliga Facebook-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

 

Facebook får alltid information via Facebook-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på Facebook vid tidpunkten för besöket på vår webbplats; detta sker oberoende av om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av denna information till Facebook inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan ett besök på vår webbplats genomförs.

 

I sin dataskyddspolicy, som är tillgänglig på https://facebook.com/about/privacy/, tillhandahåller Facebook information om insamling, bearbetning och användning av personuppgifter av Facebook. Det förklaras också vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom finns det olika konfigurationsalternativ som gör det möjligt att undvika dataöverföring till Facebook. Den registrerade kan använda dessa inställningar för att avbryta dataöverföring till Facebook.

På denna webbplats har kontrollanten integrerat komponenter av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion). Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, sammanställning och analys av data om besökarnas beteende på webbplatser. En webbanalystjänst samlar in data som till exempel från vilken webbplats en person har kommit (så kallad hänvisare), vilka undersidor som besöktes eller hur ofta och under hur lång tid en undersida har betraktats. Webbanalys används främst för optimering av en webbplats och för att genomföra en kostnads-intäktsanalys av internetreklam.

 

Operatören för Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

För webbanalys via Google Analytics använder kontrollanten tillämpningen ”_gat. _anonymizeIp”. Genom denna tillämpning förkortar Google IP-adressen för den registrerades internetanslutning och anonymiserar den när åtkomst sker till vår webbplats från en medlemsstat i Europeiska unionen eller annan part i Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera trafiken på vår webbplats. Google använder de insamlade datan för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för oss och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats och internetanvändning.

 

Google Analytics placerar en cookie på den registrerades IT-system. Definitionen av cookies har redan förklarats ovan. Med inställningen av cookien möjliggör Google en analys av användningen av vår webbplats. Med varje besök på en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av kontrollanten och där en Google Analytics-komponent har integrerats, kommer webbläsaren på den registrerades IT-system automatiskt att skicka data genom Google Analytics-komponenten för onlineannonsering och provision till Google. Under denna tekniska process får Google kunskap om personliga data, såsom den registrerades IP-adress, som tjänar Google, bland annat, att förstå ursprunget till besökare och klick och därefter skapa provisionsavtal.

 

Cookien används för att lagra personlig information, såsom tillgångstid, platsen från vilken en åtkomst initierades och frekvensen av besök på vår webbplats av den registrerade. Vid varje besök på vår webbplats kommer dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som den registrerade använder, att överföras till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen till tredje part.

 

Den registrerade kan när som helst förhindra inställningen av cookies genom vår webbplats genom en motsvarande inställning av webbläsaren som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också förhindra att Google Analytics sätter en cookie på den registrerades IT-system. Dessutom kan en cookie som redan använts av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra programvaror.

 

Den registrerade har även möjlighet att invända mot och förhindra insamling av data som genereras av Google Analytics och som är relaterade till användningen av denna webbplats, samt behandlingen av dessa data av Google. För att göra detta måste den registrerade ladda ner och installera en webbläsartillägg från länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detta webbläsartillägg meddelar Google Analytics via JavaScript att inga data och information om besök på webbplatser får överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget betr aktas av Google som en invändning mot datainsamling. Om den registrerades informationsteknologisystem senare raderas, formateras eller på nytt installeras, måste den registrerade installera webbläsartillägget igen för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den registrerade eller någon annan person inom den registrerades kontrollområde, är det möjligt att installera eller aktivera webbläsartillägget igen.

 

Ytterligare information och Googles gällande dataskyddsbestämmelser kan hittas på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/ och http://www.google.com/analytics/terms/se.html. Google Analytics beskrivs ytterligare på denna länk https://www.google.com/analytics/.

På denna webbplats har kontrollanten integrerat Google+-knappkomponenten. Google+ är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats på internet, en onlinegemenskap som gör det möjligt för användare att vanligtvis kommunicera med varandra och interagera i ett virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller möjliggöra för internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller affärsrelaterad information. Google+ tillåter användare av det sociala nätverket att inkludera skapandet av privata profiler, ladda upp foton och nätverk genom vänförfrågningar.

 

Operatören för Google+ är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Vid varje besök på en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av kontrollanten och där en Google+-knapp har integrerats, kommer webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt att ladda ner en representation av motsvarande Google+-knapp från Google genom Google+-knappkomponenten. Under denna tekniska process får Google kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade. Mer detaljerad information om Google+ finns på https://developers.google.com/+/.

 

Om den registrerade är inloggad på Google+ samtidigt identifierar Google varje besök på vår webbplats av den registrerade och under hela tiden den registrerade är på vår webbplats vilka specifika undersidor på vår webbplats den registrerade besöker. Denna information samlas in genom Google+-knappen och Google associerar denna information med den registrerades Google+-konto.

 

Om den registrerade klickar på Google+-knappen på vår webbplats och därmed ger en Google+ 1-rekommendation, associerar Google denna information med den registrerades personliga Google+-användarkonto och lagrar denna personliga information. Google lagrar den registrerades Google+ 1-rekommendation och gör den offentligt tillgänglig i enlighet med de villkor som den registrerade har accepterat. Därefter kan den registrerades Google+ 1-rekommendation på vår webbplats tillsammans med andra personliga uppgifter, såsom namnet på den registrerades Google+-konto och det foto som lagras där, lagras och bearbetas av Google i andra tjänster, till exempel i Google-sökmotorns resultat, i den registrerades Google-konto eller på andra ställen, exempelvis på webbsidor eller i samband med annonser. Google kan också koppla besöket på denna webbplats med andra personuppgifter som lagras av Google. Google vidare sparar dessa personuppgifter för att förbättra eller optimera de olika tjänsterna från Google.

 

Genom Google+-knappen får Google information om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade vid tidpunkten för besöket på vår webbplats är inloggad på Google+. Detta sker oavsett om den registrerade klickar på Google+-knappen eller inte.

 

Om den registrerade inte önskar överföra personuppgifter till Google kan han eller hon förhindra sådan överföring genom att logga ut från sitt Google+-konto innan han eller hon besöker vår webbplats.

 

Mer information och Googles gällande dataskyddsbestämmelser finns på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. Mer information från Google om Google+ 1-knappen finns på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

På denna webbplats har kontrollanten integrerat komponenter från tjänsten Instagram. Instagram är en tjänst som kan klassificeras som en audiovisuell plattform, där användare kan dela foton och videor samt sprida sådan information i andra sociala nätverk.

 

Operatören för Instagram-tjänsterna är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

 

Vid varje besök på en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av kontrollanten och där en Instagram-komponent (Insta-knapp) har integrerats, kommer webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt att begära en display av motsvarande Instagram-komponent från Instagram. Under denna tekniska process får Instagram kännedom om vilken specifik undersida på vår webbplats som besökts av den registrerade.

 

Om den registrerade är inloggad på Instagram samtidigt, upptäcker Instagram varje besök på vår webbplats av den registrerade och under hela tiden den registrerade är på vår webbplats vilka specifika undersidor den registrerade besöker. Denna information samlas in genom Instagram-komponenten och associeras av Instagram med den registrerades respektive Instagram-konto. Om den registrerade klickar på en av Instagram-knapparna som är integrerade på vår webbplats, tilldelas informationen till den registrerades personliga Instagram-användarkonto och lagras denna personliga information av Instagram.

 

Instagram får information via Instagram-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats förutsatt att den registrerade är inloggad på Instagram vid tidpunkten för besöket på vår webbplats. Detta sker oavsett om den registrerade klickar på Instagram-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till Instagram inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Instagram-konto innan ett besök på vår webbplats görs.

 

Mer information och Instagrams gällande dataskyddsbestämmelser kan hittas på https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Kontrollanten har integrerat LinkedIn Corporation-komponenter på denna webbplats. LinkedIn är ett internetbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare med befintliga affärskontakter att ansluta och knyta nya affärskontakter. Över 400 miljoner registrerade personer använder LinkedIn i mer än 200 länder, vilket gör det till den största plattformen för affärskontakter och en av de mest besökta webbplatserna i världen.

 

Den operativa enheten för LinkedIn är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. För integritetsskydd utanför USA är LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarig.

 

Vid varje tillfälle en individuell sida på denna webbplats, som drivs av kontrollanten och innehåller en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plugin), besöks, kommer webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt att begära en visning av den motsvarande LinkedIn-komponenten från LinkedIn. Mer information om LinkedIn-plugins finns på https://developer.linkedin.com/plugins. Under denna tekniska process får LinkedIn kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker.

 

Om den registrerade är inloggad på LinkedIn samtidigt, kommer LinkedIn att upptäcka varje besök på vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsen på vår webbplats, vilka specifika undersidor av vår webbplats den registrerade besöker. Denna information samlas in genom LinkedIn-komponenten och associeras med den registrerades motsvarande LinkedIn-konto. Om den registrerade klickar på en LinkedIn-knapp som är integrerad på vår webbplats, associerar LinkedIn denna information med den registrerades personliga LinkedIn-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

 

LinkedIn får via LinkedIn-komponenten information om att den registrerade har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade är inloggad på LinkedIn vid tidpunkten för besöket på vår webbplats. Detta sker oavsett om den registrerade klickar på LinkedIn-knappen eller inte. Om den registrerade inte önskar att denna information överförs till LinkedIn, kan detta förhindras genom att den registrerade loggar ut från sitt LinkedIn-konto innan besöket på vår webbplats.

 

LinkedIn erbjuder möjligheten att avboka prenumerationen på e-postmeddelanden, SMS-meddelanden och riktade annonser samt att hantera annonsinställningar på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn använder också partners såsom Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame som kan placera cookies. Sättandet av dessa cookies kan avböjas på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIns tillämpliga dataskyddspolicy finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIns cookiepolicy finns på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

På denna webbplats har kontrollanten integrerat komponenter från Pinterest Inc. Pinterest är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats på internet, en onlinegemenskap som gör det möjligt för användare att kommunicera och interagera med varandra i ett virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller möjliggöra för internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Pinterest tillåter användare av det sociala nätverket att bland annat publicera samlingar av bilder och enskilda bilder samt beskrivningar på virtuella anslagstavlor (så kallade pins), som sedan kan delas med andra användare (så kallade repins) eller kommenteras.

 

Operatören för Pinterest är Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

 

Vid varje tillfälle en individuell sida på denna webbplats, som drivs av kontrollanten och innehåller en Pinterest-komponent (Pinterest-plugin), besöks, kommer webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt att begära en visning av den motsvarande Pinterest-komponenten från Pinterest. Mer information om Pinterest finns tillgänglig på https://pinterest.com/. Under denna tekniska process får Pinterest kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker.

 

Om den registrerade är inloggad på Pinterest samtidigt identifierar Pinterest varje besök på vår webbplats av den registrerade och under hela tiden den registrerade är på vår webbplats vilka specifika undersidor av vår webbplats den registrerade besöker. Denna information samlas in genom Pinterest-komponenten och associeras med den registrerades motsvarande Pinterest-konto. Om den registrerade klickar på en Pinterest-knapp som är integrerad på vår webbplats, tilldelar Pinterest denna information till den registrerades personliga Pinterest-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

 

Pinterest får via Pinterest-komponenten information om att den registrerade har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade är inloggad på Pinterest vid tidpunkten för besöket på vår webbplats. Detta sker oavsett om den registrerade klickar på Pinterest-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till Pinterest inte är önskvärd för den registrerade, kan detta förhindras genom att den registrerade loggar ut från sitt Pinterest-konto innan ett besök på vår webbplats görs.

 

Pinterests dataskyddspolicy, tillgänglig på https://about.pinterest.com/privacy-policy, tillhandahåller information om insamling, bearbetning och användning av personuppgifter av Pinterest.

På denna webbplats har kontrollanten integrerat komponenter från Tumblr. Tumblr är en plattform som gör det möjligt för användare att skapa och underhålla en blogg. En blogg är en webbaserad portal som är offentligt tillgänglig, där en eller flera personer som kallas bloggare eller webbloggare kan posta artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg. På en Tumblr-blogg kan en användare publicera text, bilder, länkar och videoklipp samt sprida dem i det digitala utrymmet. Dessutom kan Tumblr-användare importera innehåll från andra webbplatser till sin egen blogg.

 

Operativt företag för Tumblr är Tumblr, Inc., 35 East 21st St, Ground Floor, New York, NY 10010, USA.

 

Vid varje tillgång till de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av kontrollanten och som innehåller en Tumblr-komponent (Tumblr-knapp), kommer webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt att få instruktioner att ladda ner en visning av motsvarande Tumblr-komponent från Tumblr. Mer information om Tumblr-knappar finns tillgänglig på https://www.tumblr.com/buttons. Under denna tekniska process får Tumblr kännedom om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade. Syftet med integrationen av Tumblr-komponenten är att återfördela innehållet på denna webbplats, så att användarna kan presentera denna webbplats i den digitala världen och öka våra besökarantal.

 

Om den registrerade är inloggad på Tumblr samtidigt, kommer Tumblr att upptäcka varje tillgång till vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsen på vår webbplats, vilka specifika undersidor av vår webbplats som den registrerade besöker. Denna information samlas in genom Tumblr-komponenten och associeras med den registrerades motsvarande Tumblr-konto. Om den registrerade klickar på en av Tumblr-knapparna som är integrerade på vår webbplats, tillskrivs denna information till den registrerades personliga Tumblr-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

 

Tumblr får via Tumblr-komponenten information om att den registrerade har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade är inloggad på Tumblr vid tidpunkten för besöket på vår webbplats. Detta sker oavsett om den registrerade klickar på Tumblr-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till Tumblr inte är önskvärd för den registrerade, kan detta förhindras genom att den registrerade loggar ut från sitt Tumblr-konto innan ett besök på vår webbplats görs.

 

Tumblrs gällande dataskyddspolicy finns tillgänglig på https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

På denna webbplats har kontrollanten integrerat Twitter-komponenter. Twitter är en flerspråkig, offentligt tillgänglig mikrobloggtjänst där användare kan publicera och sprida så kallade tweets, det vill säga korta meddelanden som är begränsade till 280 tecken. Dessa korta meddelanden är tillgängliga för alla, även de som inte är inloggade på Twitter. Tweets visas även för användarens så kallade följare. Följare är andra Twitter-användare som följer användarens tweets. Dessutom möjliggör Twitter att rikta sig till en bred publik genom hashtags, länkar eller retweets.

 

Operativt företag för Twitter är Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

 

Vid varje besök på en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av kontrollanten och som innehåller en Twitter-komponent (Twitter-knapp), kommer webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt att uppmanas att ladda ner en visning av den motsvarande Twitter-komponenten från Twitter. Mer information om Twitter-knappar finns tillgänglig på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Under denna tekniska process får Twitter kännedom om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker. Syftet med integrationen av Twitter-komponenten är att återfördela innehållet på denna webbplats, så att användarna kan presentera denna webbplats i den digitala världen och öka våra besökarantal.

 

Om den registrerade är inloggad på Twitter samtidigt identifierar Twitter varje tillgång till vår webbplats av den registrerade och under hela tiden den registrerade är på vår webbplats, vilka specifika undersidor av vår webbplats den registrerade besöker. Denna information samlas in genom Twitter-komponenten och associeras med den registrerades motsvarande Twitter-konto. Om den registrerade klickar på en av Twitter-knapparna som är integrerade på vår webbplats, associeras informationen med den registrerades personliga Twitter-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

 

Twitter får via Twitter-komponenten information om att den registrerade har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade är inloggad på Twitter vid tidpunkten för besöket på vår webbplats. Detta sker oavsett om den registrerade klickar på Twitter-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till Twitter inte är önskvärd för den registrerade, kan detta förhindras genom att den registrerade loggar ut från sitt Twitter-konto innan ett besök på vår webbplats görs.

 

Twitters tillämpliga dataskyddspolicy finns tillgänglig på https://twitter.com/privacy?lang=sv.

På denna webbplats har kontrollanten integrerat komponenter från YouTube. YouTube är en internetvideoportal som tillåter videopublicister att lägga upp videoklipp och andra användare att gratis titta på, granska och kommentera dem. YouTube möjliggör publicering av alla typer av videor, så du kan hitta både hela filmer och TV-sändningar, musikvideor, trailers och användargjorda videor via webbportalen.

 

Operativt företag för YouTube är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Vid varje besök på en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av kontrollanten och som innehåller en YouTube-komponent (YouTube-video), kommer webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt att begära en visning av motsvarande YouTube-komponent från YouTube. Mer information om YouTube finns tillgänglig på https://www.youtube.com/yt/about/. Under denna tekniska process får YouTube och Google information om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker.

 

Om den registrerade är inloggad på YouTube, identifierar YouTube varje besök på en undersida som innehåller en YouTube-video, vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker. Denna information samlas in av YouTube och Google och associeras med den registrerades motsvarande YouTube-konto.

 

YouTube och Google får via YouTube-komponenten information om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på YouTube vid tidpunkten för besöket på vår webbplats; detta sker oavsett om den registrerade klickar på en YouTube-video eller inte. Om en sådan överföring av denna information till YouTube och Google inte är önskvärd för den registrerade, kan leveransen förhindras om den registrerade loggar ut från sitt YouTube-konto innan ett besök på vår webbplats.

 

Youtubes dataskyddspolicy, tillgänglig på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/, ger information om insamling, bearbetning och användning av personuppgifter av YouTube och Google.

Behandlingens rättsliga grund

Art. 6 (1) a i GDPR fungerar som den rättsliga grunden för behandlingsåtgärder där vi har fått samtycke för ett visst behandlingssyfte. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal där den registrerade är part, som till exempel när behandlingsåtgärder är nödvändiga för leverans av varor eller att tillhandahålla någon annan tjänst, baseras behandlingen på Art. 6 (1) b i GDPR. Detsamma gäller för behandlingsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra förkontraktsliga åtgärder, exempelvis i frågor om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en laglig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, till exempel för att uppfylla skatteförpliktelser, baseras behandlingen på Art. 6 (1) c i GDPR. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle vara fallet, till exempel, om en besökare blev skadad i vårt företag och hans eller hennes namn, ålder, hälsoförsäkringsuppgifter eller annan vital information skulle behöva överföras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på Art. 6 (1) d i GDPR. Slutligen kan behandlingsåtgärder baseras på Art. 6 (1) f i GDPR. Denna rättsliga grund används för behandlingsåtgärder som inte täcks av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna, om behandlingen är nödvändig för de berättigade intressena av vårt företag eller en tredje part, förutsatt att dessa intressen inte överskuggas av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter. Sådana behandlingsåtgärder är särskilt tillåtna eftersom den europeiska lagstiftaren uttryckligen har nämnt dem. Han ansåg att ett berättigat intresse kunde antas om den registrerade är kunden till den registeransvarige (GDPR, skäl 47, andra meningen).

Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6.1 f i GDPR, är vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra anställda och aktieägare.

Kriterierna som används för att bestämma perioden för lagring av personuppgifter är den motsvarande lagstadgade lagringstiden. Efter denna period kommer de relevanta uppgifterna rutinmässigt att raderas, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för att fullgöra eller inleda ett avtal.

Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis är en kravställning enligt lag (t.ex. skattelagstiftning) eller kan också uppstå ur avtalsvillkor (t.ex. information om avtalsparten). Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal där den registrerade tillhandahåller oss med personuppgifter, som vi sedan måste behandla. Den registrerade är exempelvis skyldig att tillhandahålla oss med personuppgifter när vårt företag tecknar ett avtal med honom eller henne. Att inte tillhandahålla personuppgifter skulle innebära att det inte skulle vara möjligt att ingå avtalet med den registrerade. Innan den registrerade tillhandahåller personuppgifter, bör den registrerade kontakta någon av våra anställda.

Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiserat beslutsfattande eller profilering.